Home | Mail | Disclaimer

Pensioenverklaring werkgevers

Ook pensioenregelingen die zijn ondergebracht in een bedrijfstakpensioenfonds of een ondernemingspensioenfonds moeten aan de nieuwe regels van de Wet VUT, Prepensioen en Levensloop (VPL) voldoen. In dit kader heeft de belastingdienst naar alle werkgevers in Nederland een brief gestuurd waarin het toesturen van een ‘VPL-verklaring’ wordt aangekondigd. Deze verklaringen zullen medio december bij de werkgevers in de brievenbus vallen. 

Invullen VPL-verklaring
Aan de werkgever wordt gevraagd aan te geven of de pensioenregeling voor zijn personeel voldoet aan de eisen van de Wet VPL. Dat betekent dat – behalve waar het werknemers betreft die onder de overgangsregeling vallen – de regeling moet uitgaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Als een werkgever verklaart dat de pensioenregeling voor zijn werknemers voldoet, dan zal de belastingdienst in beginsel geen nader onderzoek instellen naar deze regeling. Wordt er wel een onderzoek ingesteld en leidt dit tot de conclusie dat er niet wordt voldaan aan de Wet VPL, dan is de werkgever 52% loonheffing (in de vorm van eindheffing) verschuldigd over het bovenmatige deel van de premie. Dit is het deel van de pensioenpremie dat betrekking heeft op pensionering vóór de 65-jarige leeftijd. Volgt uit het onderzoek dat de regeling wel voldoet aan de bepalingen van de Wet VPL, maar niet aan de overige eisen van de Wet op de Loonbelasting, dan kan zelfs een progressieve heffing over het totale pensioenkapitaal worden opgelegd. Nooit eerder hebben het ministerie van Financiën en de belastingdienst op een dergelijke wijze controle uitgeoefend op pensioenregelingen. 

Advies: invullen en terugsturen!
Gelet op de mogelijke sancties is het van groot belang dat de VPL-verklaring (goed) wordt ingevuld. De belastingdienst geeft informatie in haar brief en op haar sites, waaronder rekenprogramma's. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u, gelet op de complexiteit van de materie, met vragen blijft zitten. Uiteraard kunt u daarmee bij De Beer terecht. Wij zijn u graag behulpzaam bij het invullen van de verklaring. Indien zich in de komende weken belangrijke ontwikkelingen voordoen, zullen wij u hiervan op de hoogte houden op onze website. 

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact