Home | Mail | Disclaimer

‘Werken aan winst’: plan voor een nieuwe vennootschapsbelasting

Onlangs heeft staatssecretaris Wijn van Financiën in het rapport ‘Werken aan winst’ de contouren voor aanpassing van de Wet op de vennootschapsbelasting geschetst. De ondertitel is 'Naar een laag tarief en een brede grondslag'. En dat is exact wat er gebeurt: om Nederland internationaal aantrekkelijk te maken worden de tarieven verder verlaagd. Het bedrijfsleven betaalt de kosten hiervan echter zelf doordat de grondslag - de belastbare winst - wordt verbreed. De meest ingrijpende maatregel in dit verband is de beperking van de afschrijving op onroerend goed. In de praktijk zal op panden niet of nauwelijks meer afgeschreven kunnen worden. Wij lichten de belangrijkste zaken uit het plan kort toe. 

Vennootschapsbelastingtarief fors omlaag
Belangrijkste ‘lokmiddel’ voor het internationale bedrijfsleven moet de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief gaan vormen. Nu bedraagt dit 31,5% met een verlaagd tarief – het ‘MKB-tarief’ - van 27% voor winsten tot € 22.689. Bedoeling is om het tarief terug te brengen tot 26,9% met een aanvangstarief van zelfs 20% over winsten tot € 41.000. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf profiteert dus volop mee van de tariefverlaging, waar eerder gevreesd werd dat het MKB juist de rekening voor lagere tarieven voor het grootbedrijf zou moeten gaan betalen. Uitdrukkelijk wordt echter in de nota gesteld dat het box 2-tarief – de 25%-heffing op dividenden die een B.V. uitkeert aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) - niet wordt aangepast. De totale belastingdruk op BV-winsten daalt dus naar 40%-45%! 

In de inkomstenbelasting maakt de zelfstandigenaftrek met vaste aftrekbedragen plaats voor een vrijstelling van minimaal 5% van de winst. Het ‘urencriterium’ – de voorwaarde dat een minimum bepaald aantal uren per jaar (thans 1225) aan de onderneming moet worden besteed - blijft hierbij gehandhaafd. 

Hoewel de exacte uitwerking van de plannen nog moet worden afgewacht, lijkt het er vooralsnog op dat de B.V. – ook bij een verruiming van de zelfstandigenaftrek – vaak fiscaal (weer) de meest gunstige rechtsvorm voor een onderneming zal zijn.

Afschaffing kapitaalsbelasting
Bij kapitaalstortingen in een B.V. of N.V. – bijvoorbeeld bij oprichting - wordt kapitaalsbelasting geheven tegen een tarief van 0,55%. Deze belasting wordt per 1 januari 2006 afgeschaft, zoals in veel ons omringende landen al is gebeurd. Doel hiervan is het wegnemen van een mogelijke barričre voor investeringen in Nederlandse bedrijven. 

Andere lastenverlichtende maatregelen
Overwogen wordt om met een speciaal tarief van 10% internationale groepsfinancieringsactiviteiten naar Nederland te halen. Nederland was reeds een populaire vestigingsplaats voor vennootschappen die binnen een concern als ‘bank’ optreden. Financiën hoopt die positie met een dergelijke faciliteit te kunnen versterken. Wel moet nog bestudeerd worden of een 10%-tarief in EU-verband houdbaar is. 
Voorts heeft de staatssecretaris recentelijk aangegeven een ‘kennisbox’ te willen introduceren, waardoor inkomen uit octrooien/merkenrechten tegen een speciaal tarief wordt belast. Introductie van deze box zou overigens iets ten koste kunnen gaan (1 procentpunt is genoemd) van de verlaging van het algemene vennootschapsbelastingtarief. 

Afschrijving gebouwen tot werkelijke waarde
Het wisselgeld voor de lastenverlichting is met name gevonden in het beperken van afschrijving op onroerend goed. In de huidige regeling kan de gehele kostprijs van het pand (niet de grond) in 30 tot 40 jaar als afschrijvingskosten ten laste van de winst worden gebracht. 
In de nieuwe regeling kan, als de boekwaarde van een pand beneden de werkelijke waarde daalt, vanaf dat moment niet meer worden afgeschreven. In feite betekent dit dat afschrijving nagenoeg wordt afgeschaft. Of een pand in eigen gebruik is of wordt verhuurd maakt volgens de oorspronkelijke nota geen verschil. Inmiddels heeft staatssecretaris Wijn aangegeven dit eventueel te willen heroverwegen. De beperking van afschrijving zou dan slechts gaan gelden voor beleggingspanden. 
De beperking zal zowel in de vennootschaps- als in de inkomstenbelasting gaan gelden. Voor het bepalen van de werkelijke waarde zal waarschijnlijk de WOZ-waarde als maatstaf gaan fungeren. Deze zal jaarlijks bepaald gaan worden. 

Beperking van de achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening
Verliesverrekening houdt in feite in dat belasting wordt geheven over een gemiddeld resultaat over een reeks van jaren. De mogelijkheid om verliezen te verrekenen - thans met winsten van de drie vorige en alle volgende jaren – wordt ingeperkt. Een verlies kan in de nieuwe opzet slechts nog worden verrekend met winst uit het direct aan het verliesjaar voorafgaande jaar of met de winsten uit de op een verliesjaar volgende acht jaren. Een flinke beperking dus! Wijn heeft onlangs in kameroverleg aangegeven deze plannen wellicht iets te willen versoepelen. Denk aan ruimere compensatiemogelijkheden voor starters en een overgangsregeling voor verliezen die per datum invoering van de nieuwe wet al bestaan. 

Overig ‘wisselgeld’
De deelnemingsvrijstelling, die bewerkstelligt dat resultaten van een concern niet dubbel belast worden, zal zowel worden verruimd als worden ingeperkt. Per saldo moet dit een bate voor de schatkist opleveren.
Verder wordt de beperking van aftrek van gemengde kosten zoals voedsel, representatie en congressen uitgebreid naar kosten die voor werknemers worden gemaakt. Nu geldt de aftrekbeperking voor ondernemers en DGA’s. 

Vervolgtraject
Binnenkort zal deze nota omgezet worden in wetgevingsvoorstellen. De nieuwe vennootschapsbelastingwet zou per 2007 van kracht moeten zijn. Door tijdig in te spelen op de wijzigingen zal mogelijk belasting kunnen worden bespaard. Door de tariefverlaging zal het bijvoorbeeld zinvol zijn om – waar mogelijk – winst uit te stellen of kosten naar voren te halen. Uiteraard zullen onze fiscalisten de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen wij u op de hoogte houden. 

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact