Home | Mail | Disclaimer

Loonaangifte 2006: niet leuker, wel makkelijker?

Met ingang van 2006 verandert de loonaangifte ingrijpend. In dit artikel een kort overzicht van de aanstaande wijzigingen die op termijn zouden moeten leiden tot een vereenvoudiging. 

Eén loket en één aangifte
Momenteel heeft u voor wat betreft de afdracht van lasten over salaris te maken met twee instanties: de belastingdienst voor de loonheffing en het UWV voor de premies werknemersverzekeringen. Vanaf 2006 heeft u alleen nog maar te maken met de belastingdienst en dat kan in zoverre als voordeel worden beschouwd: één loket en één loonaangifte. De belastingdienst incasseert straks alle loon- en premieheffing op basis van uw aangifte. 

Elektronische aangifte
Andere ingrijpende wijziging: vanaf 2006 bent u verplicht om ook de loonaangifte elektronisch te doen. Zoals dat nu al het geval is bij omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting en de opgaaf intracommunautaire leveringen. De administratie- en aangiftesoftware moet hierop ingericht zijn. Zie eventueel ook www.belastingdienst.nl/software voor meer informatie hierover.

Let op: aangiftetijdvak = loontijdvak
Het aangiftetijdvak gaat gelijk lopen met het loontijdvak. In het huidige systeem is dit niet altijd verplicht. De DGA/enig werknemer die nu per kwartaal aangifte doet, maar zichzelf maandelijks loon uitbetaalt, zal naar maandaangifte dienen over te stappen. Verder gaan er strengere regels gelden, waardoor een correctie buiten de aangifteperiode direct kan leiden tot boetes. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij een loonsverhoging die u met een werknemer begin januari afspreekt. Die loonsverhoging moet dan in januari worden ‘verloond’. Doet u dit later dan is de aangifte over januari onjuist en moet dit worden hersteld. Herstel in februari leidt niet tot een boete. Later herstel wel. Indien een loonsverhoging later in het jaar wordt overeengekomen en nabetaald, kan echter ook de inhouding van loonbelasting later plaatshebben.

UWV op afstand
Thans wordt bij uitkeringsaanvragen vaak het arbeidsverleden gecontroleerd aan de hand van door werkgevers te verstrekken informatie. Deze administratieve lasten zullen op termijn een stuk minder worden, nu de gegevens die werkgevers aanleveren via de loonaangifte worden opgeslagen in de zogenoemde polisadministratie. Die polisadministratie moet op termijn een volledige registratie van arbeidsverhoudingen en uitkeringen worden. Het UWV zal de polisadministratie beheren. Nu in de polisadministratie alle relevante gegevens worden opgenomen, hoeft het UWV die gegevens straks niet meer bij u als werkgever op te vragen. U zult met het UWV dus veel minder te maken krijgen.

Eerstedagmeldingen
Momenteel dient u nieuw personeel binnen een maand na indiensttreding aan te melden bij het UWV. Vanaf 1 juli 2006 dient u deze melding uiterlijk één dag vóór aanvang van werkzaamheden bij de belastingdienst te doen.

Tot slot
De wijzigingen met betrekking tot de loonaangifte lijken op termijn vereenvoudiging en administratieve lastenverlichting te brengen. Maar op de korte termijn betekent het vooral één van de vele wijzigingen waar u als werkgever per 1 januari a.s. mee te maken krijgt.

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact